یادداشتهای شخصی رامین خزائی
رامین خزائی

بُت – بت پرست

آن مسلمان چون نداند چیست بُت همچو ماهی جست و خیزان زیست بُت سال و ماهی را به خاک افکندِه سَر لاجَرَم حیران بماند کیست بُت بُت پرستان را نجس خواند نَجِس حَجّکُم مقبول با کانیست بُت وای از آن شکلی که دارد سَنگِ او سَنگِ گَرمَش را ببین بازیست بُت اَسوَدُالسَّنگی به نرمی دست ما طاقِ بازَش باز کُن تا نیست بُت تا بفهمیدی که من دارم هَوا در