یادداشتهای شخصی رامین خزائی
رامین خزائی

در آن جنّت پدر بهمن خودم آبان کشیدم

با سپاس فراوان، امتیاز شما ثبت شده است در آن جنّت پدر بهمن خودم آبان کشیدم هزاران جهد و کوشش بهر آبادان کشیدم خَرَم دَر رود خرمشهر و من هم در خودم غش بلانسبت مگر من مغز خر با نان کشیدم یکی آمد بگفتا من که فرماندار شهرم بخوان از بهر من یک شعر و من هم آن کشیدم بخوانیدم سلامم  بر تو ای فرمانده نان دِه بگفتم نان ما