من جهادی ام

من جهادی ام من جهادی اهل حماسم من حماسی ام اما دیابت هم دارم و حماسه های آفریده را بارها خوانده ام حکم جهادم دوباره صادره شده است یک جهاد فی سبیل الله یک انتحاری محض تا عمق سرزمین های کفر آری. من در راه رضای خدا جهاد میکنم جهااااد آنهم چه جهادی فقط برای رضا خدا !!! هر پنجشنبه به جهاد بر می خیزم ولی این را به کسی