رامین خزائی

باراِلها تو خودت اِعتَرِفُوا قَبلِ سُقوُط

باراِلها تو خودت اِعتَرِفُوا قَبلِ سُقوُطکه چرا توی زمین این همه شَرّ بَعدِ هُبوُطتو که رَحمان و رَحیمی و قَدَر قُدرَتِ لوُطغَفَلوُا یا جَهَلوُا یا کِه خودت خَطّ و خُطوُط؟!  با احترامتقدیم به نگاه پرمهرتانرامین خزائی