پدر دیگر نمی آید

با سپاس فراوان، امتیاز شما ثبت شده است بسوز ای دل، که جان افروزِ دل پرور، نمی آیدمن از دیروزِ بی پایان پریشان تر، نمی آیدبِگِریَم من برایش یا برایم، من نمی دانمولی می دانم این اشکم زِ چشمم در نمی آیدکه این خونی زِ دِل باشد وَ خوانَش آب و چشمانمبشد سرچشمه ای جوشان که هوش از سر نمی آیدپدر یک لشگری از غم به تنهائی و من تنهاکه