سایه سار درختی که زیرش پا گذاشته ایم

سایه سار درختی که زیرش پا گذاشته ایم حاصل بذری است که آن روزها جا گذاشته ایم با ذکر الله و اکبری خفن در کوچه ها بنائی نیز در زیر پای روسها گذاشته ایم نیمه ی اسفند روز درختکاری ما باشد آخر پول را برای کار خفا گذاشته ایم بودجه ای برای درختکاری مُصَوّب شود؟! مگر بودجه ای برای این کار ما گذاشته ایم حرف از آبادانی شهرها که میان