رامین خزائی
با سپاس فراوان، امتیاز شما ثبت شده است

باراِلها تو خودت اِعتَرِفُوا قَبلِ سُقوُط
که چرا توی زمین این همه شَرّ بَعدِ هُبوُط
تو که رَحمان و رَحیمی و قَدَر قُدرَتِ لوُط
غَفَلوُا یا جَهَلوُا یا کِه خودت خَطّ و خُطوُط؟! 

با احترام
تقدیم به نگاه پرمهرتان
رامین خزائی