تک بیت

لطفاً امتیاز بدهید

تک بیت های رامین خزائی

الکلت خورد مرا مست و لایعقل شد
در خرابات دعا هست و لاینحل شد

گیلکی
می دیل گیره او سیاهی دیل توره
میرم رفیق واللهی خیلی دقیق

فریب داد و فریادش وحش مخور رامین
که طبل و سنج تو خالی صوتی جلی دارد

رفتی و خَبط خاتن خِفَّت خریده خاطر
همچون تو بیش بادا، عاشق چو من چه نادر

تو توی کوچه ها به مادرم زدی چکی ولی
بدان رسد که من زنم به تو دو چک یه تو سری

خدا رحمت کند چنگیز و اسکندر، و ازبک که شیخ از قعر پستی روسپیدش کرد، جلبک

خزائي خزايي ochmd ochmd رامين خزائي رامين خزايي vhldk ochmd vhldk ochdd vhldk رامين قشئهدناشظشه raminkhazai reminkhazaei قشئهدناشظشثه رامين(رضا) خزائي رامين(رضا) خزايي vhldk)vqh( ochmd vhldk)vqh( ochdd raminkhazai.ir raminkhazaei.ir raminkhazai.com raminkhazaei.com قشئهدناشظشه.هق قشئهدناشظشه.زخئ قشئهدناشظشثه.هق قشئهدناشظشثه.زخئ کهنه سرباز ايراني ;iki svfhc hdvhkd kohne sarbaz e irani kohne.sarbaz.irani نخادثا سشقذشظث هقشده نخادث.سشقذشظ.هقشده رامينخزائي رامينخزايي vhldkochmd vhldkochdd